Quiz-vinner i lufta

Jørn Inge Frøshaug vant quiz og fikk det store overblikket over Ringeriksregionen. Premien var en times flytur over Hole, Jevnaker og Ringerike - og 20-åringen tok selv spakene.

Quiz-vinnerne er kåret

Vi har kåret seks vinnere blant de som har deltatt i quiz. Hovedvinneren får en flytur over Hole, Jevnaker og Ringerike.

100 på folkemøte

Hanne A. Tronerud fra ungdomsrådet stilte til debatt da omkring 100 personer samlet seg til folkemøte for de tre kommunene i Ringeriksregionen.

Innbygger-resultater i Ringerike, Jevnaker og Hole

Innbyggerundersøkelser er gjennomført i Ringerike og i Jevnaker i dagene 2.-13. mai, og i Hole fra 2.- 22. mai, og nå er resultatene klare.

Se flere saker

Hvorfor?

Fordi kommunene i Norge kommer til å forandre seg gjennom kommunereformen som er satt i gang. Oppgaver, ansvar og makt kan bli flyttet til større og mer robuste kommuner.

Jevnaker, Ringerike og Hole har valgt en aktiv og åpen tilnærming til kommunereformen. vi har et felles bo- og arbeidsmarked. I samarbeid skal vi få fram fakta og framtidsbilder for vårt lokalmiljø. Ingenting er bestemt ennå. Du kan være med og påvirke prosessen.

Spørsmålene er mange: Hva slags samfunn ønsker vi å ha i ringeriksregionen om 20-30 år? Hvordan kan vi levere enda bedre tjenester til innbyggerne? Hva kan vi utrette samlet som vi ikke får til hver for oss? Hva kan en ny, felles kommune i ringeriksregionen bety for nærings- og samfunnsutvikling?

Det hører også med at Jevnaker og Hole parallelt utreder muligheten for å bestå som egen kommune.

Hvorfor?

Fire temaer skal belyses ekstra godt:

  • Tjenesteutvikling
  • Myndighetsutøvelse
  • Samfunnsutvikling
  • Lokaldemokrati

Om kommunereformen

Jevnaker
6 631

Hole
6 698

Ringerike
29 747

43 076* innbyggere

Jevnaker
3 321

Hole
3 448

Ringerike
14 929

21 698** Sysselsatte

Jevnaker
324

Hole
440

Ringerike
1 410

2 174 barn i barnehager

*SSB 1. kvartal 2015 **SSB-tabell 07984

Hva er viktig?

All informasjon skal være åpen. Sterke og svake sider, fordeler og ulemper ved ulike alternativer, skal opp og fram i prosessen.

Felles verdigrunnlag:

Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene og for påpekte behov for avklaringer.

Likeverdighet. Det er forskjell på å være størst og det å være stor. Kommunene er av like stor verdi i reformprosessen, og er villige til å lytte til hverandre.

Stedsidentitet videreføres. Grunnleggende og viktige offentlige institusjoner innen ulike tjenesteområder skal opprettholdes. Lokale kommunesentra og næringsområder skal utvikles videre.

Sammen om utvikling av ny kommune. Det er viktig at vi skal arbeide for en positiv samfunnsutvikling som kan bidra til minst like gode tjenester som i dag, at eventuell sammenslåing av kommunene gir økt handlingsrom, større påvirkningskraft og at lokaldemokratiet styrkes.

Forsvarlig og rettferdig omstilling. Dette innebærer at det skal være kontinuitet i tjenesteleveranser til innbyggerne, med virkning og trygghet for våre ansatte, aktiv innbyggerdialog og åpenhet i forholdet til media og nabokommuner.

Hva skjer framover?

All informasjon skal være åpen. Sterke og svake sider, fordeler og ulemper ved ulike alternativer, skal opp og fram i prosessen.

Hva skjer framover?

Vedtak om å utrede

1. Utrede konsekvenser

2. Informasjon og vedtak

3. Etablering av eventuell ny kommune

2014

2015

2016

2017

Juni 2014

Kommunereformen stortingsbehandlet

Les mer

21. september 2015

Delrapportene leveres prosjektgruppen

Les mer

23. oktober 2015

Ny konstituering av styringsgruppen etter valget

3. desember 2015

Endelig samlerapport behandles i styringsgruppen

Juni 2017

Stortingsbehandling

Stortingsbehandling av ny kommunestruktur og lovproposisjon om nye oppgaver.

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.