• 62 prosent mener Jevnaker bør være en egen kommune, slik den er i dag.
 • 60 prosent mener det er viktig for dem som innbyggere hvorvidt Ringerike, Hole og Jevnaker slår seg sammen. Kvinner opplever dette som signifikant viktigere enn det menn gjør.
 • 43 prosent er svært negative til sammenslåing med Ringerike og Hole. De eldste er signifikant mer negative til dette, sammenlignet med de som er yngre enn 70 år.
 • Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på de kommunale tjenestene som viktigst. Kostnadseffektiv kommunal drift vurderes som minst viktig.
 • 69 prosent mener kort avstand til helsetjenester er viktig i en eventuell ny kommune. Mange mener også det er viktig med barne- og ungdomsskole, pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og servicetorg/bibliotek (22-45 prosent). Barnevern og tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn og unge vurderes som noe mindre viktig (8-10 prosent).
 • 34 prosent mener kommunesammenslåing er et alternativ når det tas hensyn til det nye inntektssystemet for kommunene som skal gjelde fra 2017*.
 • 17 prosent mener økt eiendomsskatt i Jevnaker er det beste alternativet, mens 15 prosent stemmer for reduksjon av tilbudet til innbyggerne i kommunen. De eldste mener i særlig liten grad at kommunesammenslåing er et alternativ. 
 • 63 prosent oppgir at de har vært innom Samfunnshuset de siste 12 månedene. Dette gjelder i minst grad de under 30 år.
 • 66 prosent mener det er viktig med kommunale arbeidsplasser på Samfunnshuset. De over 69 år mener dette i størst grad, mens de under 30 synes det er minst viktig.
 • 64 prosent hevder de vil stemme «nei» til en storkommune bestående av Jevnaker, Hole og Ringerike ved folkeavstemningen 30. mai. 29 prosent vil stemme «ja», mens syv prosent oppgir «vet ikke». En signifikant lavere andel av de eldste, sammenlignet med de under 70 år, ønsker å stemme «ja».

Hovedfunn Hole: 

Undersøkelsen viser at 59 % foretrekker at Hole forblir en egen kommune.  34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing med Ringerike og Jevnaker (totalt 16 %), eller med Ringerike alene (totalt 14 %). 5 % foretrekker en annen gruppering, men ingen av de foreslåtte alternativene.

Det ble gjennomført totalt 2604 intervjuer. Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 4921 personer, som gir en svarprosent på 53.
Innbyggerne som tilhører Røyse, Vik og Sundvollen valgkrets har relativt like ønsker for Holes fremtid. 6 av 10 foretrekker at Hole forblir en egen kommune. Innbyggerne på Sollihøgda skiller seg ut: 4 av 10 foretrekker at Hole slår seg sammen med én eller flere andre kommuner, men ingen av de foreslåtte alternativene.

Innbyggerne har ulike meninger, men de tror generelt sett at en ny kommune, bestående av Hole og én eller flere andre kommuner, vil miste sin identitet, få svekket lokaldemokrati, og få større/bredere fagmiljø. De er uenige i hvorvidt den nye kommunen vil få mindre administrasjon/byråkrati, nærhet til kommunale tjenester og bedre økonomi.

Innbyggernes syn på kommunens fremtid, henger tett sammen med deres syn på kommunesammenslåing

 • Hele 9 av 10 innbyggere som er for kommunesammenslåing mener den nye kommunen vil få større/bredere fagmiljø. I overkant av 3 av 10 innbyggere som er mot kommunesammenslåing mener det samme.
 • Over 8 av 10 innbyggere som er for kommunesammenslåing mener den nye kommunen vil få bedre næringsutvikling. 2 av 10 innbyggere som er mot kommunesammenslåing mener det samme.
 • Nær 7 av 10 av innbyggere som er for kommunesammenslåing mener at den nye kommunen vil ha nærhet til kommunale tjenester, få mindre administrasjon/byråkrati og få bedre økonomi. 2 av 10 innbyggere som er mot mener det samme om kommunale tjenester og administrasjon/byråkrati, og 1 av 10 mener det samme om kommunens økonomi.
 • Blant innbyggere som er mot kommunesammenslåing, mener 8 av 10 at den nye kommunen vil miste sin identitet, få svekket lokaldemokrati og bli for stor og uoversiktlig. Få (under 3 av 10) av de som er for kommunesammenslåing mener det samme.

 

 

*Stortinget har vedtatt nytt inntektssystem for  kommunene som skal gjelde fra 2017. Jevnaker kommune vil få reduserte inntekter hvis den består som egen kommune, mens inntektene beholdes dersom man går sammen i ny kommune.