Kommunereformen i Jevnaker, Ringerike og Hole

Jevnaker, Ringerike og Hole har valgt en aktiv og åpen tilnærming til kommunereformen. Vi har et felles bo- og arbeidsmarked. I samarbeid skal vi få fram fakta og framtidsbilder for vårt lokalmiljø. Ingenting er bestemt ennå. Du kan være med og påvirke prosessen.

Jevnaker, Ringerike og Hole har valgt en aktiv og åpen tilnærming til kommunereformen. Vi har et felles bo- og arbeidsmarked. I samarbeid skal vi få fram fakta og framtidsbilder for vårt lokalmiljø. Ingenting er bestemt ennå. Du kan være med og påvirke prosessen.

Spørsmålene er mange: Hva slags samfunn ønsker vi å ha i ringeriksregionen om 20-30 år? Hvordan kan vi levere enda bedre tjenester til innbyggerne? Hva kan vi utrette samlet som vi ikke får til hver for oss? Hva kan en ny, felles kommune i ringeriksregionen bety for nærings- og samfunnsutvikling?

Det hører også med at Jevnaker og Hole parallelt utreder mulighet for å bestå som egen kommune.

Fire temaer skal belyses ekstra godt:

 • Tjenesteutvikling
 • Myndighetsutøvelse
 • Samfunnsutvikling
 • Lokaldemokrati

 Kriterier for god kommunestruktur

Ekspertutvalgets kriterier og anbefalinger i delrapporten ”Kriterier for god kommunestruktur” skal i sum ivareta kommunens fire roller som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.

Kriteriene skal kunne benyttes både lokalt, regionalt og sentralt som grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing.

Utvalgets kriterier

Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og anbefales som grunnlag for å vurdere kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.

Kriterier for kommunene:

 1. Tilstrekkelig kapasitet
 2. Relevant kompetanse
 3. Tilstrekkelig distanse
 4. Effektiv tjenesteproduksjon
 5. Økonomisk soliditet
 6. Valgfrihet
 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
 8. Høy politisk deltakelse
 9. Lokal politisk styring
 10. Lokal identitet

 Kriterier for staten:

 1. Bred oppgaveportefølje
 2. Statlig rammestyring

 

Mer informasjon:

Temasider om kommunereformen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner, nykommune.no

Temasider om kommunereform hos Fylkesmannen i Buskerud

Temasider om kommunereform hos Fylkesmannen i Oppland

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.