Opplegg for barn og unge

Hvordan kan unge påvirke? Hole, Ringerike og Jevnaker oppfordrer spesielt unge mennesker til å engasjere seg om kommunereformen, og hva den betyr for lokalsamfunnet.

Ungdomsrådene i de tre kommunene er aktive i reformarbeidet. Her er noen ideer til hvordan barn, unge og elever i videregående skole kan skaffe fakta om kommunereformen, og finne kilder til eventuelle skoleoppgaver:

Nettstedet Form din framtid (der du er nå :)

http://www.formdinframtid.no/  er Hole, Ringerike og Jevnakers felles nettsted for utredningen som pågår. Nettstedet inneholder blant annet:

Quiz med faktaspørsmål fra de tre kommunene

Informasjon og framdriftsplan om prosessen i Hole, Ringerike og Jevnaker

Omtaler av hendelser lokalt, og nyhetssaker som er relevante for kommunereformarbeidet lokalt

Spørsmål om kommunereformarbeidet lokalt: se Spørsmål og svar

Mulighet til å gi innspill: Har du innspill?

Rapporter/utredninger fra fire arbeidsgrupper i Hole, Ringerike og Jevnaker:

  • Samfunnsutvikling
  • Tjenesteproduksjon
  • Myndighetsutøvelse
  • Demokrati

På nettstedet finnes også en samlet rapport «Den nye kommunen» som er et ekstrakt av de fire utredningene nevnt over. «Den nye kommunen» inneholder også punkter om trender og økonomi. Lenke til utredninger og rapporter

Formidlingspakker

Se Distriktssenteret som har mange tips og ressurser om ung medvirkning i kommunereformen http://distriktssenteret.no/2015/09/11/ung-medvirkning-i-kommunereformen/

For ungdom
Formidlingspakken om kommunereformen består av en presentasjon med lysbilder og manusforslag. Notatfeltene i presentasjonen inneholder både manusforslag – og forslag til involveringspunkt og -måter, blant annet ved hjelp av Kahoot (et nettbasert quizprogram med tilleggsverktøy som forum og spørreundersøkelser). Formidlingspakken inneholder også filmer som kan være diskusjonsgrunnlag. Last ned film fra Vimeo https://vimeo.com/album/3259298/video/119521933

Målgruppen er ungdom, men materialet kan brukes i andre sammenhenger der kommunereformen er tema, også til andre målgrupper. Det er viktig at formidlingspakken tilpasses situasjonen den skal brukes i, som for eksempel med å sette inn relevante lokale kart.

For videregående skole
Hvordan undervise om kommunereformen og lokaldemokrati i videregående skole? «Framtidas kommune» er et komplett undervisningsopplegg med videoer, lysbilder, tidsplan med aktiviteter og kunnskapsgrunnlag for læreren. Gå til Framtidas kommune

I «Framtidas kommune» lærer elevene om en kommunes oppgaver og de sentrale temaene i kommunereformen. – Denne reformen er en gyllen mulighet til å øke engasjementet og kunnskapen om lokalpolitikk og demokrati, heter det i innledningen til undervisningsopplegget.

Opplegget tar ca to timer å gjennomføre, og legger opp til mye elevaktivitet.

Mål

Kunnskap:
- Eleven skal vite hva en norsk kommunes fire hovedroller er og forstå i grove trekk hva rollene innebærer.
- Eleven skal kjenne til hensikten med kommunereformen.

Ferdigheter:
-Eleven skal kunne knytte den generelle kunnskapen om kommuner/kommunereform til konkrete forhold i sin egen kommune, og kunne gjøre noen realistiske vurderinger rundt hvordan kommunen vil utvikle seg i framtiden.
-Eleven skal kunne bidra i en gruppe-/klassediskusjon om kommunereformen.

Holdninger:
- Eleven skal forstå viktigheten av kommunereformen – at det er en reform for mange tiår framover.
- Eleven skal forstå viktigheten av å engasjere seg i lokaldemokratiet.

Bidrar til å nå følgende mål i læreplanen for samfunnsfag:

- gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet …

- gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg….

- diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor…

Nettstedet nykommune.no

http://www.nykommune.no/  er levert av KMD (Kommunal- og  moderniseringsdepartementet)

I dette nettstedet/verktøyet kan du velge hvilke kommuner du ønsker å se nærmere på, og du kan «slå sammen» to, tre eller flere kommuner.

Nettstedet inneholder fakta fra KOSTRA* på tre hovedområder:

  1. Befolkning og demografi (dekker utvikling i innbyggertall, aldersgrupper mm)
  2. Sysselsetting (tjenesteproduksjon, offentlig/privat sysselsetting, arbeidspendling mm)
  3. Kommuneøkonomi

*KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Mer om KOSTRA hos Statistisk sentralbyrå, SSB: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Du kan også gå til regjeringen.no og se nærmere på temaet Kommuner og regioner, for å få vite mer om kommunereformen.

Nettstedet Min nye kommune

Åtte kommuner i området Stavanger/Sandnes/Jæren har laget et undervisningsopplegg som det er mulig å overføre til andre regioner ved å tilføre lokalt innhold. Opplegget egner seg fra 7. klasse i grunnskole til 1. klasse i videregående skole, og går inn i fagene norsk og samfunnsfag. Se mer hos minnyekommune.no

Nettstedet «Her vi bor»

http://www.hervibor.no/ gir mer informasjon og bakgrunn om historiske fakta i lokalmiljøet vårt.

 

 

 

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.